പോസ്റ്റുകള്‍

ഡിസംബർ, 2020 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു
 നമുക്ക് തുടരാം ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ നോക്കൂ           The value of a commodity would therefore remain constant, if the labour time required for its production also remained constant. But the latter changes with every variation in the productiveness of labour. This productiveness is determined by various circumstances, amongst others, by the average amount of skill of the workmen, the state of science, and the degree of its practical application, the social organisation of production, the extent and capabilities of the means of production, and by physical conditions. For example, the same amount of labour in favourable seasons is embodied in 8 bushels of corn, and in unfavourable, only in four. The same labour extracts from rich mines more metal than from poor mines. Diamonds are of very rare occurrence on the earth’s surface, and hence their discovery costs, on an average, a great deal of labour time. Consequently much labour is represented in a small compass. Jacob doubts whether gold has