പോസ്റ്റുകള്‍

ഒക്‌ടോബർ, 2020 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു
 നമുക്ക് തുടരാം ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ നോക്കൂ            This common “something” cannot be either a geometrical, a chemical, or any other natural property of commodities. Such properties claim our attention only in so far as they affect the utility of those commodities, make them use values. But the exchange of commodities is evidently an act characterised by a total abstraction from use value. Then one use value is just as good as another, provided only it be present in sufficient quantity. Or, as old Barbon says,      “one sort of wares are as good as another, if the values be equal. There is no difference or distinction in things of equal value ... An hundred pounds’ worth of lead or iron, is of as great value as one hundred pounds’ worth of silver or gold.”           As use values, commodities are, above all, of different qualities, but as exchange values they are merely different quantities, and consequently do not contain an atom of use value.                   ജർമ്മൻ മൂലം ഇതാ          
നമുക്ക് തുടരാം ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ നോക്കൂ            A simple geometrical illustration will make this clear. In order to calculate and compare the areas of rectilinear figures, we decompose them into triangles. But the area of the triangle itself is expressed by something totally different from its visible figure, namely, by half the product of the base multiplied by the altitude. In the same way the exchange values of commodities must be capable of being expressed in terms of something common to them all, of which thing they represent a greater or less quantity. ജർമ്മൻ മൂലം ഇതാ           Ein einfaches geometrisches Beispiel veranschauliche dies. Um den Flächeninhalt aller gradlinigen Figuren zu bestimmen und zu vergleichen, löst man sie in Dreiecke auf. Das Dreieck selbst reduziert man auf einen von seiner sichtbaren Figur ganz verschiednen Ausdruck - das halbe Produkt seiner Grundlinie mit seiner Höhe. Ebenso sind die Tauschwerte der Waren zu reduzieren auf ein Gemeinsames, wovon sie ein
നമുക്ക് തുടരാം ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ നോക്കൂ                     Let us take two commodities,  e.g. , corn and iron. The proportions in which they are exchangeable, whatever those proportions may be, can always be represented by an equation in which a given quantity of corn is equated to some quantity of iron:  e.g. , 1 quarter corn = x cwt. iron. What does this equation tell us? It tells us that in two different things – in 1 quarter of corn and x cwt. of iron, there exists in equal quantities something common to both. The two things must therefore be equal to a third, which in itself is neither the one nor the other. Each of them, so far as it is exchange value, must therefore be reducible to this third. ജർമ്മൻ മൂലം ഇതാ           Nehmen wir ferner zwei Waren, z.B. Weizen und Eisen. Welches immer ihr Austauschverhältnis, es ist stets darstellbar in einer Gleichung, worin ein gegebenes Quantum Weizen irgendeinem Quantum Eisen gleichgesetzt wird, z.B. 1 Quarter Weizen = a Ztr. Eisen. Was besag
നമുക്ക് തുടരാം ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ നോക്കൂ  A given commodity,  e.g. , a quarter of wheat is exchanged for x blacking, y silk, or z gold, &c. – in short, for other commodities in the most different proportions. Instead of one exchange value, the wheat has, therefore, a great many. But since x blacking, y silk, or z gold &c., each represents the exchange value of one quarter of wheat, x blacking, y silk, z gold, &c., must, as exchange values, be replaceable by each other, or equal to each other. Therefore, first: the valid exchange values of a given commodity express something equal; secondly, exchange value, generally, is only the mode of expression, the phenomenal form, of something contained in it, yet distinguishable from it. ജർമ്മൻ മൂലം ഇതാ Eine gewisse Ware, ein Quarter Weizen z.B. tauscht, sich mit x Stiefelwichse oder mit y Seide oder mit z Gold usw., kurz mit andern Waren in den verschiedensten Proportionen. Mannigfache Tauschwerte also hat der Weizen statt eines einzige
 നമുക്ക് തുടരാം ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ നോക്കൂ           Exchange value, at first sight, presents itself as a quantitative relation, as the proportion in which values in use of one sort are exchanged for those of another sort,   a relation constantly changing with time and place. Hence exchange value appears to be something accidental and purely relative, and consequently an intrinsic value,  i.e. , an exchange value that is inseparably connected with, inherent in commodities, seems a contradiction in terms.  Let us consider the matter a little more closely. ജർമ്മൻ മൂലം ഇതാ           Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen , ein Verhältnis, das beständig mit Zeit und Ort wechselt. Der Tauschwert scheint daher etwas Zufälliges und rein Rela-  tives, ein der Ware innerlicher, immanenter Tauschwert (valeur intrinsèque) also eine contradictio in adjecto . Betrachten wir die S
          നമുക്ക് തുടരാം ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ നോക്കൂ           The utility of a thing makes it a use value.  But this utility is not a thing of air. Being limited by the physical properties of the commodity, it has no existence apart from that commodity. A commodity, such as iron, corn, or a diamond, is therefore, so far as it is a material thing, a use value, something useful. This property of a commodity is independent of the amount of labour required to appropriate its useful qualities. When treating of use value, we always assume to be dealing with definite quantities, such as dozens of watches, yards of linen, or tons of iron. The use values of commodities furnish the material for a special study, that of the commercial knowledge of commodities.  Use values become a reality only by use or consumption: they also constitute the substance of all wealth, whatever may be the social form of that wealth. In the form of society we are about to consider, they are, in addition, the material depo
       മൂലധനം എന്ന കൃതി മാർക്സ് തന്നെ 1859 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ അർത്ഥശാസ്ത്ര വിമർശത്തിന് ഒരു സംഭാവന ( ജർമ്മനിൽ   Zur Kritik der Politischen Oekonomie   ഇംഗ്ലീഷിൽ  A contribution to the Critique of Political Economy )  എന്ന കൃതിയുടെ തുടർച്ച ആണെന്ന് ഒന്നാം ജർമ്മൻ പതിപ്പിന്റെ ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മൂലധനത്തിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പുറത്തുവരുന്നത് 1867 ൽ  ആണല്ലോ. ഈ ദീർഘമായ ഇടവേളയുടെ കാരണം വർഷങ്ങൾ നീണ്ട രോഗമാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് . ആ  കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം ഈ പുസ്‌തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വാചകത്തിന്റെ "ചരക്കുകളുടെ ഒരു വലിയ കൂമ്പാരം"  എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ആ കൃതിയിലെ മൂന്നാം പേജിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ആണ്. ഈ കൃതി ഈ ഭാഗത്തോടൊപ്പം വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.      ഈ കൃതി ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാനുള്ള കണ്ണി (ലിങ്ക്) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കണ്ണി     ഇതടക്കം ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്രദമായ കൃതികളും നമുക്ക്  Marxists Internet Archive   ൽ നിന്നും കിട്ടും . കണ്ണി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു    കണ്ണി     മൂല്യത്തെ കുറിച്ച
 ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു  ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ നോക്കൂ      Every useful thing, as iron, paper, &c., may be looked at from the two points of view of quality and quantity. It is an assemblage of many properties, and may therefore be of use in various ways. To discover the various uses of things is the work of history. So also is the establishment of socially-recognized standards of measure for the quantities of these useful objects. The diversity of these measures has its origin partly in the diverse nature of the objects to be measured, partly in convention. ജർമ്മൻ മൂലം ഇതാ      Jedes nützliche Ding, wie Eisen, Papier usw., ist unter doppelten Gesichtspunkt zu betrachten, nach Qualität und Quantität. Jedes solches Ding ist ein Ganzes vieler Eigenschaften und kann daher nach verschiedenen Seiten nützlich sein. Diese verschiedenen Seiten und daher die mannigfachen  Gebrauchsweisen der Dinge zu entdecken ist geschichtliche Tat . So die Findung gesellschaftlicher Maße für die Quantität der nützlich
 തുടർന്ന് വായിക്കാം  ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ നോക്കൂ       A commodity is, in the first place, an object outside us, a thing that by its properties satisfies human wants of some sort or another. The nature of such wants, whether, for instance, they spring from the stomach or from fancy, makes no difference. Neither are we here concerned to know how the object satisfies these wants, whether directly as means of subsistence, or indirectly as means of production. ജർമ്മൻ മൂലം ഇതാ      Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. Die Natur dieser Bedürfnisse, ob sie z.B. dem Magen oder der Phantasie entspringen, ändert nichts an der Sache  . Es handelt sich hier auch nicht darum, wie die Sache das menschliche Bedürfnis befriedigt, ob unmittelbar als Lebensmittel, d.h. als Gegenstand des Genusses, oder auf einem Umweg, als Produktionsmittel. ഇവിടെ ചരക്കു എന്താണെന്ന് നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.      ചരക്ക് എന്
       മൂലധനത്തിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം മുതലാളിത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ഉൽപ്പാദന ത്തെ പറ്റി  ആണ്. അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ചരക്കുകളും പണവും എന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ പേര് ചരക്കുകൾ എന്നാണ്. അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഖണ്ഡം ചരക്കിന്റെ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ: ഉപയോഗ മൂല്യവും മൂല്യവും ( മൂല്യത്തിന്റെ വസ്തുതയും മൂല്യത്തിന്റെ പരിമാണവും ).      അത് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ  ആണ്:  ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ നോക്കൂ      The wealth of those societies in which the capitalist mode of production prevails, present itself as "an immense accumulation of commodities", its unit being a single commodity. Our investigation must therefore begin with the analysis of a commodity. ജർമ്മൻ മൂലം ഇതാ      Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise  herrscht, erscheint als eine "ungeheure Warensammlung", die  einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher  mit der Analyse der Ware. മലയാളത്തിൽ ഏകദേശം  ഇ ങ്ങനെ പറയാം        മുതലാളിത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ഉൽപ്പാദ നം   നടക്കുന്ന സമൂഹങ
  മൂലധനം വായ ന:      മാർക്സിന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണല്ലോ മൂലധനം. വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമം ഉള്ള ഒരു കൃതി ആണത്. മൂലധനം വായനയു മാ യി ബന്ധപ്പെട്ട കുറിപ്പുകളും ചർച്ചകളും ആണ് ഈ ബ്ലോഗിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും എന്റെ ധാരണകളിലെ തെറ്റുകളും പോരായ്മകളും തീർക്കാനും എല്ലാവരോടും വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഒരു സാഹസത്തിനു ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ  പരിമിതികളെ കുറിച്ചെനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായി സഹായിക്കും എന്നും അങ്ങിനെ എൻറെ വായനയും ധാരണയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഓരോ വിശദാംശങ്ങളെയും കുറിച്ചും ചർച്ച  ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൂലധനം വായന മാർക്സിന്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും മാർക്സിസത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വെളിച്ചം നൽകുന്നതാണ് . ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാനും മർദിതരുടെ പോരാട്ടത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈ വായന സഹായിക്കും. ചുറ്റുമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റിയും സമൂഹത്തെപ്പറ്റിയും ജീവിതത്തെ പറ്റിയുംകൂടുതൽ  ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. രാമചന്ദ്രൻ പി .ടി.